ZAPISNIK SA RADNOG SASTANKA RADNE GRUPE O IZRADI ZAKONA O DEMOBILISANIM BRANITELJIMA

Broj: 02-34-4792/16
Sarajevo, 25.08.2016. godine
ZAPISNIK SA RADNOG SASTANKA RADNE GRUPE


Dana 25.08.2016. godine (četvrtak) u zgradi Vlade Federacije BiH, ul. Alipašina 41., u sali 36., održan je radni sastanak Radne grupe za usaglašavanje prijedloga teksta Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica.
Radnom sastanku su prisustvovali:
1. Tatjana Pejaković, predsjednica Radne grupe za izradu teksta Zakona
2. Ibrahim Ganibegović, član Radne grupe za izradu teksta Zakona
3. Enisa Teskeredžić, član Radne grupe za izradu teksta Zakona
4. Nezim Ćatić, pomoćnik ministra i član Radne grupe za izradu teksta Zakona
5. Miroslav Škoro, član Radne grupe za izradu teksta Zakona
6. Niaz Hodžić, član Radne grupe za izradu teksta Zakona
7. Nevzudin Vihrić, član Radne grupe za izradu teksta Zakona
8. Nikica Tomić, član Radne grupe za izradu teksta Zakona
9. Branko Matošin, član Radne grupe za izradu teksta Zakona
10. Murat Silajdžija, član Radne grupe za izradu teksta Zakona
11. Nermin Bise, član Radne grupe za izradu teksta Zakona
12. Ibro Žiga, član Radne grupe za izradu teksta Zakona
Radni sastanak otvorila je predsjednica Radne grupe gđa Tatjana Pejaković, tom prilikom upoznala je ostale članove Radne grupe da je federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Doc.dr. Salko Bukvarević dao rok Radnoj grupi da do 15.09.2016. godine usaglasi prijedlog teksta Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica, te isti u roku od 30 dana uputi Vladi Federacije BiH zajedno sa mišljenjima na razmatranje.
Gosp. Niaz Hodžić, član Radne grupe za izradu teksta Zakona, istakao je u ime Saveza boraca Federacije BiH da nema primjedbi na predloženi tekst Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica i da se slaže da se isti treba pustiti u dalju proceduru.
Gđa Enisa Teskeredžić, članica Radne grupe, navela je da je predloženi tekst Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica dopunjen prijedlozima kantonalnih skupština i ostalim članovima Radne grupe pročitala je članove Zakona koji su dopunjeni i to: čl. 2. stav 2., čl. 8., čl. 9. stav 1., čl. 11. stav 2., čl.13. stav 3., čl.16., čl.17., čl. 26., čl. 31. stav 1. i čl. 51. Također, napomenula je da navedeni Zakon uključuje sve vidove zdravstvene zaštite
Gosp. Branko Matošin, član Radne grupe, zatražio je da se u čl. 16. Zakona dodaju i maloljetni borci, te da smatra da se 15 stavki prava u tekstu Zakona ne odnosi na maloljetne borce, da maloljetni borci trebaju imati pravo na naknadu u slučaju smrti i da u Zakonu treba biti navedeno maloljetni borac dragovoljac.
Gosp. Nermin Bise, član Radne grupe, zatražio je da se u tekst Zakona uvrsti i prijedlog kantonalnog ministarstva za pitanja boraca HNK u kojem je zatraženo da se razgraniče maloljetni borci od ostalih boračkih kategorija. Također, napomenuo je da je branioce mobiliziralo Predsjedništvo RBiH što bi trebalo biti istaknuto u tekstu Zakona.
Gosp. Ibro Žiga, član Radne grupe, istakao je da u prijedlogu teksta Zakona nije zapazio da su maloljetni borci dobili neke pogodnosti i prava, da je definicija maloljetnog borca nejasna i da je maloljetni borac dragovoljac, te da se na maloljetne borce treba primijeniti Zakon o pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, osim dijelova Zakona koji se odnosi na novčana primanja.
Gosp. Nevzudin Vihrić, član Radne grupe, napomenuo je da se već četiri godine radi na izradi Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica, da podržava maloljetne borce, ali da sumnja da njihovi zahtjevi mogu proći na sjednici Vlade Federacije BiH. Također, predložio je da svi članovi dostave svoje sugestije i primjedbe na predloženi tekst Zakona.
Gosp. Nezim Ćatić, član Radne grupe, smatra da tekst Zakona treba uputiti na mišljenja pa tek onda organizirati radni sastanak članova Radne grupe, a nakon toga uputiti na razmatranje Vladi Federacije BiH i Parlamentu Federacije BiH. Posebno je istakao da maloljetni borci ne mogu biti eksplicitno navedeni u Zakonu zbog Ženevske konvencije.
Gosp. Nikica Tomić, član Radne grupe, smatra da je bolje bilo kakav Zakon koji će tretirati demobilisane borce i maloljetne borce nego nemati Zakon, te da je vrlo bitno da se u članu 2. Zakona definiše maloljetni borac.
Gosp. Murat Silajdžija, član Radne grupe, predložio je da Radna grupa izradi Poslovnik o radu Radne grupe, da se predložene izmjene Zakona pošalju na mailove članova Radne grupe radi razmatranja istih, te smatra da je raniji Zakon bio jasniji i bolji nego trenutni prijedlog Zakona. Također, smatra da je uvođenje boračkog dodatka krucijalno za demobilisane borce, te predlaže da borački dodatak za demobilisane borce iznosi 1 KM po provedenom mjesecu u Oružanim snagama, a da za maloljetne borce koji su se priključili Oružanim snagama dobrovoljno iznosi 2 KM po provedenom mjesecu u Oružanim snagama, te da se u Zakonu tačno navede datum od kad će se primjenjivati.
Gosp. Miroslav Škoro, član Radne grupe, zatražio je od ostalih članova Radne grupe da daju konkretne prijedloge na Zakon.
Po završetku diskusije članova Radne grupe, usvojeni su slijedeći zaključci:
1. Radna grupa donijet će Poslovnik o radu.
2. Članovi Radne grupe dostavit će svoje prijedloge, primjedbe i sugestije na tekst Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihove porodice do narednog sastanka koji će biti održan najkasnije u roku od sedam dana.
.
Zapisnik vodila:
_____________
Kristina Pušić, magistar prava
SAGLASNA:
PREDSJEDNICA RADNE GRUPE
Tatjana Pejaković


NAPOMENA: Poštujući slobodu govora portal Ljuta Krajina je omogućio svim građanima pristup javne riječi iza kojih stoji autor naznačenog teksta, kao i posjetiocima da slobodno komentarišu članke poštujući pravila javne riječi.

Povezano iz kategorije

Error: No articles to display

Općine Unsko-sanskog kantona

                 

Android App za LjutaKrajina.net